Schysst kött

Svenskt kött,
det hållbara valet!

För oss är svensk djurproduktion en naturlig del avlösningen för en långsiktigt hållbar matproduktion i Sverige.

Svensk köttproduktion

Att ha en helhetssyn på hållbar utveckling innebär respekt för och skydd av miljön, djurens välmående, mänskliga och arbetstagares rättigheter och god affärsetik samt branschutveckling.  Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan arbetar  tillsammans för att ständigt förbättra verksamheten inom alla områden. Hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och vi utgår från kundens behov för att bistå med lösningar som leder mot en hållbar framtid.

Vi definierar hållbar utveckling som en utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I respekt till våra lantbruksdjur

Vårt dagliga arbete med rådgivning och branschutveckling ska ske i respekt till våra lantbruksdjur och deras naturliga beteenden. Med friska djur i fokus vill vi skapa långsiktigt lönsamma gårdar och värdekedja. I vårt genetiska arbete ska raser anpassas efter den svenska lantbruksmodellen och produktions- och veterinär rådgivning ska ges så att lagar och regler överträffas. Genom nära och utvecklande dialog med både myndigheter och forskare ska en långsiktigt hållbar svensk djurproduktion främjas.

Minskad påverkan på klimat & miljö

I vårt dagliga arbete och branschutveckling arbetar vi för att minska branschens och egen påverkan på miljön lokalt och globalt. Vi ska kontinuerligt minska användningen av fossila energikällor, främja utveckling av naturliga kretslopp och minimera svinn. Produktion av svenskt kött ska vara en viktig pusselbit i utveckling av långsiktigt hållbar svensk mat. Våra företag ska aktivt delta i dialogen med myndigheter, forskare och andra intressenter för att driva forskning och utveckling vidare för ett hållbart samhälle.

Del av Sverige

I enlighet med Sveriges nationella mål för hållbar livsmedelsproduktion och öka självförsörjning vill vi, genom positiv branschutveckling och världsledande rådgivning samt genetik, skapa fortsatta förutsättningar för en lönsam värdekedja för produktion av svensk kött och därigenom också verka för att vi bevarar svenska arbetstillfällen och en levande svensk landsbygd. Med fokus friska djur utan behov av mediciner, bra produktionsmetoder och unik kunskap kan vi erbjuda våra konsumenter säkra, näringsrika och goda matupplevelser.

Säker arbetsmiljö med god trivsel

Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan ska erbjuda en inspirerande och säker arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel, lönsamhet och samtidigt motverkar ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet. Medarbetarna ska ges möjlighet att leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskvaliteten och öka välbefinnandet. Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.

Vi respekterar varje människas lika värde och våra relationer ska präglas av ömsesidig, öppen och rak kommunikation. Vi ser olikheter som en tillgång – att arbeta långsiktigt med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft.

God affärsetik

Affärer ska bedrivas på ett affärsetiskt sätt och vi tar avstånd från mutor och bestickning. Vi ställer krav på att alla som levererar tjänster och varor till oss delar vår syn på affärsetik och hållbar utveckling.